Sen. Blackburn takes trip to US-Mexico border on Sunday